Medmisbrug.dk

For dig der har en misbruger tæt på livet

 

VEDTÆGTER FOR Medmisbrug.dk

 

§1 Navn og hjemsted.

                                           Medmisbrug.dk er stiftet den 22.03.2010 og har hjemsted i Langeland Kommune. 

 

Medmisbrug.dk er en selvstændig forening.

§2 Formål

Det overordnede formål med Medmisbrug.dk er

        1.       At få skabt opmærksomhed for personer i misbrugsramte familier og understøtte den enkelte i at tage ansvar for eget liv

        2.       Tilbyde kurser i samarbejde med ”Den Frie Alkoholrådgivning”

        3.       Foredrag

        4.       Tlf. Rådgivning

        5.       Selvhjælpsgrupper

        6.       Opdyrke samarbejde med andre i relation til misbrugsområdet

        7.       vedligeholde hjemmesiden www.medmisbrug.dk

 

§3 Medlemskab

Alle kan optages som medlemmer. Indmeldelse registreres via Facebook/ eller til formanden personligt.

§4 Kontingent

Det er gratis at være medlem. Donationer modtages gerne.

§5 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for Medmisbrug.dk. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, 2 menige medlemmer og en suppleant. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, vælges for et år ad gangen . Formanden skal være repræsentanten for Medmisbrug.dk. Formanden stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Formanden er Foreningens daglige ledelse og repræsenterer Medmisbrug.dk  i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede – altså tre menige medlemmer. Ved afbud træder suppleanten ind.

Der føres en protokol på møderne. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Medmisbrug.dk i henhold til vedtægterne.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Medmisbrug.dk`s øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved opslag på Facebook.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt/afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Adgang til generalforsamlingen har alle Medmisbrug.dk medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer af Medmisbrug.dk. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal, enten ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.

§8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

         1.       Valg af dirigent og referent

         2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

         3.       Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) til orientering

         4.       Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering

         5.       Behandling af indkomne forslag

         6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant.

         7.       Eventuelt

 

§9 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på  generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et flertal af tilstedeværende medlemmer forlanger det. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

 §10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 §12 Regnskab

Medmisbrug.dk´s regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet baserer sig udelukkende på de midler der er søgt og godkendt.

Revisor

Revisor skal og vil til enhver tid være tro mod Medmisbrug.dk. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

 

 §13 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved alle økonomiske dispositioner kræves underskrift af formand og kasserer. Der påhviler ikke Medmisbrug.dk`s bestyrelse nogen personlig hæftelser for de forpligtelser, som påhviler Foreningen.

§14 Opløsning

Bestemmelser Medmisbrug.dk opløsning kan kun besluttes af bestyrelsen. Eventuelle midler og løsøre vil tilfalde ”Den Frie Alkoholrådgivning” eller andre misbrugsrelaterede foreninger.

 

Således besluttet på ordinær generalforsamling den 22.08.2013